สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คณะ
รับสมัครผ่านระบบ TCAS

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า เรียนทางด้านอาคารอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
2. หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) สำหรับคนทำงานเรียนได้ในวันเสาร์-อาทิตย์
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจริง
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ปฏิบัติงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ
– มีทุนให้ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– มีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน เป็นนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหารบริการ เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
– ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

———————————————————-
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา
รับสมัคร 1 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65 (รับตรง)

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

———————————————————-

สมัครเรียนได้ที่ >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ตัวอย่างในปีการศึกษา 2564) ดูรายละเอียดได้ที่ >>> ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เพจ Facebook ของสาขาวิชาต่างๆ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
1. สาขาการตลาดhttps://www.facebook.com/MarketingCDV/
2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศhttps://www.facebook.com/InformationTechnologyCDV
3. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ – https://www.facebook.com/สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-จิตรลดาวิชาชีพ-สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา-106808877814488/
4. สาขาช่างไฟฟ้าhttps://www.facebook.com/101790715570754/posts/103094198773739/
5. สาขาช่างกลโรงงานhttps://www.facebook.com/machinetool.cdti/
6. สาขาช่างยนต์https://m.facebook.com/mechaniccdti/
7. สาขาอาหารและโภชนาการhttps://www.facebook.com/เรียนทำอาหาร-เรียนทำขนม-105499131791663/
8. สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยhttps://www.facebook.com/สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย-Thai-Instrument-Craftsman-Course-at-CDTI-855599724806123/
9. สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวhttps://www.facebook.com/EmbeddedChitraladaVocationalSchool

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี