สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” และ “หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" และ "หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ" รอบเดือนตุลาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom) วิทยากรสอนสดถามตอบได้ทันที อบรมเสร็จรอรับใบประกาศตัวจริงส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน สามารถเข้าอบรมได้ทุกท่าน

————————————-

ผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

สำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานภายในร้าน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน คนขายอาหาร
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. *เริ่มเปิดห้องลงทะเบียนและเช็คชื่อผ่านห้อง Zoom 08.30 น.

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
( ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น
1.หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
2.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 20 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 350 บาท
————————————-

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

สำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ/ร้านอาหาร ผู้จัดการ ผู้ดูแล
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. *เริ่มเปิดห้องลงทะเบียนและเช็คชื่อผ่านห้อง Zoom 08.30 น.

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
( ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 50 คน/รุ่น
1.หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
2.มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5.การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้ บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 50 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 650 บาท

————————————-

***ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงาน ภายในร้าน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนักและเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง (*อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี ออกโดยหน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถนำไปยื่นใช้ในการขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/S1a89VaPDqUpYnBJ7
*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าชำระการอบรมทุกกรณี
*การยืนยันสิทธิ์สำเร็จต่อเมื่อโอนเงินชำระแล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด
คุณไพโรจน์ คลี่ฉายา (ฟร้อนท์) ผู้ประสานงานโครงการ
โทร : 064-208-1480 , 084-296-8621
Line : @minifbm
Email : minifbm@cdti.ac.th

 

ระดับปริญญาตรี