สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ สรุปผลและแนวทางพัฒนา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ สรุปผลและแนวทางพัฒนา" ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605

นำเสนอผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข โปรเจ็คร่วมกับสถานประกอบการ

การเสวนา หัวข้อ ปัญหาในการฝึกงาน และแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาในมุมมองสถานประกอบการ
สะท้อนปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย ทักษะใดที่สถานประกอบการต้องการ เตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างไร

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี