สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ด้านพลังงานทดแทน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ด้านพลังงานทดแทนขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้
แบบบูรณาการ STEAM บนฐานโมเดล BCG แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขั้นพื้นฐาน ให้รองรับความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย การผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบและความต้องการใช้งาน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำลังในการผลิตไฟฟ้า การทดลองคำนวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและไฟฟ้าจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดโครงการ โดยนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ระบบแผงโซลาร์เซลล์ ประกอบสายไฟฟ้าในระบบโซลาร์เซลล์ ฝึกซ้อมมาตรฐานความภัยการทำงานในที่สูง และต่อระบบแปลงพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวิยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการระบบอาคารอัจฉริยะ ชั้น 2 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี