สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำคณะ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ ผู้ทรงวุฒิจากภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี