สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพอย่างสูง ที่ท่านได้ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายสำคัญ ฯ รวมทั้ง ความเป็นผู้นำทางความคิด ชี้แนะเรื่องหลักสูตร Sandbox ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเรา ชาวอุดมศึกษามีแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

www.cdti.ac.th 5x7 in 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การ์ดยินดี 5×7 in แนวนอน 67
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี