สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ร่วมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไท

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมบริการวิชาการ โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน บูรณาการวิชาการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา 1.วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 2. งานปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย โดยได้รับการมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้นำนักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว ไปปฏิบัติงานจริงและสามารถวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานได้ ตามรายการที่ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม ดังต่อไปนี้
1. เทียบเสียงฆ้องไทย จำนวน 1 วง
2. เทียบเสียงผืนระนาดเอก พร้อมขัดผิว จำนวน 2 ผืน
3. เทียบเสียงผืนระนาดทุ้ม พร้อมขัดผิว จำนวน 2 ผืน
4. เทียบเสียงผืนระนาดเอก คีย์ C พร้อมขัดผิว จำนวน 1 ผืน
5. เร่งเสียงรำมะนา(รำตัด) จำนวน 2 ใบ
6. เปลี่ยนหนังเรียดกลองคู่ พร้อมเร่งเสียง จำนวน 1 คู่

ในการนี้เพื่อเป็นการบำรุงรักษา และอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยให้สามารถใช้งานได้บรรเลงในงานต่าง ๆ ได้ต่อไป ณ โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

373745352 149621028199076 470634020661224996 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ร่วมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไท 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี