สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยร่วมบริการวิชาการ

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมบริการวิชาการ โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน บูรณาการวิชาการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา 1.วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 2. งานปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย โดยได้รับการมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้นำนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว ไปปฏิบัติงานจริงและสามารถวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานได้ ตามรายการที่ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม ดังต่อไปนี้
1. เทียบเสียงฆ้องไทย จำนวน 4 วง
2. เทียบเสียงผืนระนาดเอก พร้อมขัดผิว จำนวน 2 ผืน
3. เทียบเสียงผืนระนาดทุ้ม พร้อมขัดผิว จำนวน 2 ผืน

เพื่อใช้บรรเลงหน้าพาทย์พิธีไหว้ครูโรงเรียนจิตรลดา ณ โรงเรียนจิตรลดา สายสามัญ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

S 10534960 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยร่วมบริการวิชาการ 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
S 10534960 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยร่วมบริการวิชาการ 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี