สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ เป็นตัวแทนสถาบัน มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอสมุดคุรุสภา

ปภาภรณ์/ข่าว

S 15532116 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แสดงความยินดี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี