สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2 (2/ปีการศึกษา 2567) การนี้
รองอธิการบดี (รองประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานสถาบันให้เป็นระบบ เพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารกับหัวหน้างาน การประชุมมีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลา การเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ.2568 รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาสถาบันเครือข่ายต่างประเทศ การนำเสนอ Work Flow ของงานทะเบียนและวัดผล และงานพัฒนาติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 6624 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสถาบัน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี