สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. Top 5 ประเมิน ITA สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เพราะคุณธรรมและความโปร่งใส คือ หัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร สจด. Top 5 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับผลการประเมินที่ 96.03 เป็นอันดับที่ 5 จาก 83 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน โดยการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหนึ่งในหัวใจของการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนับสนุน ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน ส่งผลให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับรางวัลครั้งนี้ อันนำมาซึ่งความภูมิใจและเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินงานเพื่อผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรมสู่สังคมต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี