สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI พัฒนาหลักสูตร ผ่านการรับรองหลักสูตร จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI พัฒนาหลักสูตร ผ่านการรับรองหลักสูตร จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2565 (ปรับปรุง) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2565 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต โดยมีนายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรียบร้อยแล้ว และเป็นหลักสูตร ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErsYun_L-3lAh9lmHfwkcpYBqm166iu1ONiBdSZVkLJzUg?e=vQgzur

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี