สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะ นบม. รุ่น 31

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) และคณะผู้บริหาร ผู้อบรมหลักสูตร นบม. รุ่น 31 ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การนี้ อธิการบดีบรรยายแนวทางการบริหารจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” ตอบสนองการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข พร้อมด้วยหัวหน้า ผู้แทนส่วนงานร่วมบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบัน ได้แก่ หลักสูตร Sandbox สร้างผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม : Explore Experiment Execute คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Sandbox เพื่อรองรับแขนงวิชาระบบยานยนต์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การศึกษาทั่วไปเพื่อการเสริมสร้างนักศึกษา (General Education for Student Enhancement) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดการศึกษาแบบโมดูลบูรณาการเนื้อหาสำหรับรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล การนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน อาคาร 605 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงงานต้นแบบ โรงงานอัจฉริยะ ห้องแล็บ ห้องปฏิบัติการออโตเมชัน ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี