สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อร.ร.ปราจีนกัลยาณี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อร.ร.ปราจีนกัลยาณี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนและนักศึกษา และตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารโรงเรียนปราจีนกัลยาณีในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบัน พร้อมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtirYCizIUpKgXkvsD2aNfwBxvuo07vr2ify86DRRjkVEQ?e=8htJM8

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี