สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีรับรางวัลงานเชิดชูเกียรติ “วัชรเมธีศรีนครินทร” ปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแดสงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “วัชรเมธีศรีนครินทร” จากงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสดุดีเกียรติยศผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ความสามสารถ มีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานเป็นที่ประจักษณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นที่ได้รับการยอมรับของสังคม มีความประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ หอดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี 1-4 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนัวตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.cdti.ac.th 2566 1713772328455 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีรับรางวัลงานเชิดชูเกียรติ "วัชรเมธีศรีนครินทร" ปีการศึกษา 2566 10 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี