สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักศึกษา CDTI ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คัดเลือกนักเรียน – นักศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทำแฟ้มผลงานนำเสนอ เพื่อรับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บัดนี้การคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ตามคุณสมบัติ ผลงาน และกิจกรรมดีเด่นระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์รางวัลนักเรียนพระราชทาน) และนักศึกษาทุกระดับต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 5 ด้าน ซึ่งพิจารณาโดยสถานศึกษา ดังนี้ 1.การศึกษาเล่าเรียน 2.การมีทักษะในการจัดการ และการทำงาน 3.สุขภาพอนามัย 4.ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และ 5.การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผลการคัดเลือกและประเมิน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  1. นายณภัทธ เลิศสินธุ์ภักดี นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1
  2. นางสาวบุหงา หาญณรงค์ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
  3. นางสาววธูสิริ จับมณี นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1
  4. นายธีรภัทร โมรา นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1
  5. นายพลวัต อรัญยถาวร นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1
    ทั้งนี้ เมื่อทางสำนักพระราชวังกำหนดวันเวลาเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานในวันเวลาใด ทางสมาคม ฯ
    จะแจ้งกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาทราบในลำดับต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี