สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โครงการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 การนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะกรรมการร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญคือการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนหลัง (backward design) ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (outcome-based education) ด้านทักษะและลักษณะบุคคล โดยอาศัยข้อมูลจากศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ปรัชญาของสถาบัน ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการรับฟังข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาและกรรมการ การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9627 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี