สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ผนึกพันธมิตร 4 สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน และคณะสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมพิธี
โดยการลงนามความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายทางวิชาการ
การวิจัยและการสร้างวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ประกอบกับส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรให้ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านทัศนคติ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน และเพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย โดยการลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 4 img 0461 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ผนึกพันธมิตร 4 สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th 4 img 0466 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ผนึกพันธมิตร 4 สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี