สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัด Quality Day 2024 แบ่งปันความรู้ Process Design and Management

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดโครงการ Quality Day 2024 : Process Design and Management เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงาน แบ่งปันข้อมูลการออกแบบกระบวนการทำงานและการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมหบุญ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายด้านการบริหารคุณภาพของสถาบัน โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการนำเสนอสำหรับกระบวนการนำเสนอมีจำนวน 17 กระบวนการ แบ่งเป็นกระบวนการจากส่วนงาน 5 กระบวนการ และกระบวนการจากหน่วยงาน 12 กระบวนการ มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การจัดการเรียนสอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเป็นรายบุคคล การจัดตารางเรียนระดับปริญญาตรี ระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น จากนั้นอธิการบดีมอบของรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรว่ามีกระบวนการที่น่าสนใจ ได้แก่ งานทะเบียนและวัดผลในกระบวนการการจัดตารางเรียนระดับปริญญาตรี และศูนย์นวัตกิจในกระบวนการระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีร่วมถ่ายภาพหมู่และมอบเกียรติบัตรแก่ส่วนงาน/หน่วยงานที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี