สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Teacher Nattawadee Srikacha

อาจารย์ ณัฐวดี ศรีคชา

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
BFA (Studio Art in Graphic)
Michigan State University
East Lansing, MI USA 1997

ระดับปริญญาโท
MFA (Graphic Design)
Savannah College of Art and Design
Savannah, GA USA 2000

ผลงานวิชาการ

  • ณัฐวดี ศรีคชา (2561) บทความวิชาการเรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 13 ประจําปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต 16 สิงหาคม 2561หน้า
  • ณัฐวดี ศรีคชา (2565) ผู้ช่วยวิจัย ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเรขศิลป์ (รับหน้าที่เขียนเอกสาร คู่มือสอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเป็นวิทยากรเรื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สไบมอญ) โครงการวิจัยออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นที่มาจากผ้าสไบมอญ ด้วยการนำเสนออัตลักษณ์สินค้าแฟชั่นที่ครอบคลุมสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องตกแต่ง และเครื่องประดับของ อาจารย์ดร.พรนารี ชัยดิเรกระหว่าง พฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2565 ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ผลงานสร้างสรรค์

  • ณัฐวดี ศรีคชา (2561) แสดงผลงานภาพถ่าย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทยจีน ภายใต้เส้นทางสายไหม” ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 24 – 29 เมษายน 2561
  • ณัฐวดี ศรีคชา (2561) งานแสดงผลงานสร้างสรรค์ งานออกแบบตัวอักษร งาน“นิทรรศการผลงานศิลป์ 60” ณ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์ จัดโดย คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 3 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561
  • ณัฐวดี ศรีคชา (2562) แสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ อัตลักษณ์องค์กรBlackpearl Fish and Chips Bistro งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019 : The Age of Art and Cultural Diversity Exhibition Hall, Burapha University, Bangsaen Road, Chonburi 17-24 May 2019 (iADCE 2019) P. 285 – 296
  • ณัฐวดี ศรีคชา (2562) ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย หัวข้อ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน” จัดโดยสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ณัฐวดี ศรีคชา (2563) ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัด นครนายก” จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมูลนิธิอารีย์ สุทธิพันธุ์ ณ หอศิลป์ จังหวัดนครนายก

 

Certificate

  • Developing Your Creativities (Short Course)
  • London’s Designer (Short Course)
  • Central Saint Martin University 2009