สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Associate Professor Dr. Sumalee Unavanich
รองศาสตราจารย์

ดร. สุมาลี อุณหวณิชย์

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2527

ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2532

ระดับปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ

  • P. Moonmuang, S. Unhavanich and W. Tangsrirat. 19). “Simple Current-Controlled VDTA-R Schmitt Trigger Circuit.” in Proceeding of International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST). Luang Prabang, Lao PDR. July 2 – 5. pp. 410-413.
  • N. Roongmuanpha, S. Unhavanich, and W. Tangsrirat. 18). “Active Simulation of Electronically Tunable Grounded Lossless Inductor Using Voltage Differencing Inverting Buffered Amplifiers.” in Proceeding of International
    Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST). Phuket, Thailand. July 4-7.
  • P. Yaruan, P. Mongkolwai, S. Unhavanich, and W. Tangsrirat. 15). “VDTA- based Floating Capacitance Multiplier with aGrounded Capacitor.” in Proceeding of the Annual Conference on Engineering and Information Technology. Osaka, Janpan. March 22-24. pp. 489-496