สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Mr. Chayan Kongthongwatana

อาจารย์ ชยันต์ คงทองวัฒนา

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ

  • อดิพงษ์ แสงสุข, หญิง แซ่โค้ว, มารุต รัตนวิชชายานนท์, เสมา พัฒน์ฉิม, ปรีชา กอเจริญ, ชยันต์ คงทองวัฒนาและเพชร นันทิวัฒนา. (2562). “ระบบจัดการลงทะเบียนและควบคุมห้องพักโฮสเทลจากการจองห้องพักออนไลน์หลายตัวแทน.” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42) 30ตค. –1 พย. 2562. กรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา. pp. 601-604.