สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Assistant Professor Pasit Na Rangsi
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาษิศร์ ณ รังษี

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ศป.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538

ระดับปริญญาโท
MFA (Graphic Design)
Indiana University Bloomington, IN USA

ผลงานวิชาการ

  • ภาษิศร์ ณ รังษี (2561). บทความวิชาการ “อักษรภาษาไทย อ่านง่าย หรือ อ่านยาก Legibility or Readability of Thai Letter” ในงาน. วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: Whai’s happening in Arts & Design in 21 st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผลงานสร้างสรรค์

  • ภาษิศร์ ณ รังษี (2561) งานแสดงผลงานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ธรรมจักรMandela Art “นิทรรศการผลงานศิลป์ 60” ณ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์ จัดโดย คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 3 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน2561
  • ภาษิศร์ ณ รังษี (2561) แสดงผลงานภาพถ่าย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทยจีน ภายใต้เส้นทางสายไหม” ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 24 – 29 เมษายน 2561
  • Bhasisara Na Rangsi (2019). “Corporate Identity Design for Ettaro Graphic & Sound Studio Co., Ltd.” In The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019: The Age of Art and Cultural Diversity Exhibition Hall, Burapha University, Bangsaen Road, Chonburi 17-24 May 2019 (iADCE 2019) P.36