สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจากหลักสูตร “เรียนคู่งาน” จำนวน 17 ผลงาน และหลักสูตร “งานคู่เรียน” จำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ การนี้ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากนั้น รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน “การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์ควบคุมการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”
นักศึกษา
1.นางสาวญาณิศา พรไตรรัตน์
2.นายพลพล กลิ่นขจร
3.นายบุญรุ่ง ปานโต

รางวัลรองชนะเลิศ
ชื่อผลงาน “ชุดทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อนสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นางสาวนิพาดา พาทปรีดา
2.นายราเมศ แจ่มสว่าง

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องซีลปลายหลอด และการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องซีลฟอยล์และหมุนฝาหลอดยาสีฟัน”
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นายกัมพล เปี่ยมสุข
2.นายภัทร ทัยคุปต์
3.นางสาววจี พาที
4.นายทัศพล ชมภูอาจ

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน “ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร”
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นายธีรพงษ์ กึนออย
2.นายบัวพัน คุณแก้ว
3.นางสาววนิดา บุญเนา

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน “ฟิกเจอร์อบกาวยูวีแบบกึ่งอัตโนมัติ”
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1.นางสาวนพมาศ วะรงค์
2.นายธีระเดช นามประสพ

รางวัล Popular vote
ชื่อผลงาน “การพัฒนาห้องสาธิตระบบควบคุมคุณภาพอากาศ”
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
นายเอกณัฐ ถุงทรัพย์
นางสาวกันติชา ดาวดวงน้อย
นางสาวอภิสรา กะติกา

ระดับปริญญาตรี