สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะประเภทอุตสาหกรรม ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์และประเภททักษะวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ตะไบ)

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะประเภทอุตสาหกรรม ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์และประเภททักษะวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ตะไบ) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู หนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ดังนี้

ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช. เกียรติบัตรเหรียญทอง
1.นายชินกร ศิริประเสริฐ
2.นายพงศพัค เทียบพิมพ์
3.นายวรวิชญ์ สนองเดช

เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.
1.นายพชรพล เสรีกุล สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.นายวรทัศน์ มุงคุณ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.
1.นายพุฒิพงศ์ แสงแก้ว สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.
1.นายภูริวัจน์ สมโภชน์ศรี
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.
1.นายพศวีร์ พึ่งตน
2.นายศุทธมนต์ รอดรัศมี

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ระดับ ปวช.
1.นายเอกกร วรรณบริรักษ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวช.
1.นายปภังกร ชูวงศ์
2.นายวรินทร แต้มทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะงานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช.
1.นายอัมรินทร์ ทองมา
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะงานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช.
1.นายปุญญินท์ เลิศยิ่งยศ

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี