สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี รางวัล “เหรียญทอง” ในหมวดสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี รางวัล “เหรียญทอง” ในหมวดสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมเครื่องกำเนิดโอโซนอย่างญฉลาดบนเทคโนโลยี IoT ในประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ของสภาการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษา

  1. นางสาวธิดารัตน์ บรรจุทรัพย์
  2. นายนภวัตร เสื้อทอง
  3. นางสาวสิริประภา สังข์ทอง
  4. นายศุภโชค เล็กทรัพย์
  5. นายคฑาวุฒิ ชื่นกลอย

คณะที่ปรึกษา
1.ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
2.อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส
3.รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี