สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี รางวัล “เหรียญทอง” ในหมวดสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี รางวัล “เหรียญทอง” ในหมวดสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมเครื่องกำเนิดโอโซนอย่างญฉลาดบนเทคโนโลยี IoT ในประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ของสภาการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษา

  1. นางสาวธิดารัตน์ บรรจุทรัพย์
  2. นายนภวัตร เสื้อทอง
  3. นางสาวสิริประภา สังข์ทอง
  4. นายศุภโชค เล็กทรัพย์
  5. นายคฑาวุฒิ ชื่นกลอย

คณะที่ปรึกษา
1.ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
2.อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส
3.รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ

ระดับปริญญาตรี