สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPex และสามารถนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน หัวข้อ “หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์เกี่ยวข้อง”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนาวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605
หรือ ผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Qr Code

www.cdti.ac.th 6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี