สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 4 พื้นที่

โอกานี้ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ฯลฯ และคณะผู้บริหารสถาบันร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และศูนย์การเรียนรู้เกษตนวัต หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 6332 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี