สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม จ.บุรีรัมย์

อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ ละอาจารย์อัญชพร มณีนพ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้แนะนำโครงการ แผนการดำเนินงาน และเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ตามความต้องการของกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ ได้แบ่งกลุ่มย่อย และสรุปข้อมูล เก็บข้อมูลร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ 1 คน หลังจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมการทอผ้าไหม เช่น การเลี้ยงไหม สาวไหม ย้อม มัดหมี่ และทอผ้า และร้านจำหน่ายผ้าไหมของกลุ่ม และสรุปข้อมูลร่วมกัน และได้ช่วยกลุ่มจัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของกลุ่ม และปักหมุดตำแหน่งของร้านค้า แนบข้อมูลเชื่อมโยงไปยังเพจร้านออนไลน์ของกลุ่ม เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมีสมาชิกในกลุ่มสนใจเข้าร่วมเปิดเพจร้าน 20 คน และได้สมัครเพจเปิดร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนประมาณ 20 เพจร้านค้า ทั้งนี้กิจกรรมของโครงการที่จัดขึ้นทั้ง 3 วันบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 ณ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 65795 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม จ.บุรีรัมย์ 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี