สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ที่ได้คะแนนสอบ TOEIC สูงสุด 5 อันดับแรก

แผนกวิชาสามัญ งานวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา สอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ประจำปี 2566 โดยการสอบเป็นแบบทดสอบสำหรับเพื่อวัดระดับความรู้ หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ในการนี้นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 150 คน โดย ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่ 318 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่ระดับ A2 และผลคะแนนสอบ TOEIC ได้ สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

ชาติภักดิ์ /ข่าว

ภาพโดยแผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี