สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการประกวดมารยาทไทย โดยตัวแทนนักเรียน ได้แก่

1.นางสาวจิดาภา สินเอี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2

2.นางสาวฐิตาภา สินเอี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 2


3.นางสาวเปมิกา ลีลาวัฒน์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2


4.นายภีมากร กิจขยัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1


ผลการประกวดมารยาทไทย ได้คะแนนสูงสุด (อันดับที่ 2) คะแนน 96 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี