สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการประกวดมารยาทไทย โดยตัวแทนนักเรียน ได้แก่

1.นางสาวจิดาภา สินเอี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2

2.นางสาวฐิตาภา สินเอี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 2


3.นางสาวเปมิกา ลีลาวัฒน์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2


4.นายภีมากร กิจขยัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1


ผลการประกวดมารยาทไทย ได้คะแนนสูงสุด (อันดับที่ 2) คะแนน 96 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี