สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 60 (5/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานสถาบัน โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญอาทิ การนำเสนอตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจาก SAR EdPEx ปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจากแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2565 – 2569 ตัวชี้วัดผลการประกันคุณภาพ (Web QA) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามข้อกำหนดของเกณฑ์ EdPEx หมวด 7 จำนวน 116 KPI รวมถึงการอนุมัติตั้งงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/16XOMi4-s0vCNePKqW-oNxKLJV3JgoHgg?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 191db7e9 9194 4f08 8d59 c71724cae71e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี