สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด. ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน จัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครั้งที่ 3

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 3 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 3rd) กับ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

20230822 132129000 iOS 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี