สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความเป็นจิตรลดา : ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ในหัวข้อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความเป็นจิตรลดา มีความจงรักภักดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้ และยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง การบรรยายมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี