สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อเรียนรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยมี รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ของ สมศ. เป็นผู้บรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี