สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คุณวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ต้องการของสังคม โดยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจงาน ทำงานได้จริง มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิดสร้างสมดุล “หลักทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ” ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เป็นจำนวน 5 ครั้ง ภายใต้การดูแลและประเมินผลโดยคณาจารย์ของ คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรของสถานประกอบการ

ระดับปริญญาตรี