loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีการประกวดผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โกศิน สวนานนท์ อาจารย์สายันห์ ฉายวาส และอาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการร่วมแสดงและประกวดผลงาน งานวิจัยวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ปภาภรณ์/ข่าว 27/7/60gal YgAIjF5Lu0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FefiP37ZRE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6afls4pA3g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ZI6DtaABb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e9fXfTqqt2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 741EK4W80o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี