สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่โครงการฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่สำนักงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เพชรบุรี เพื่อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคุณผกาพันธ์ เมหะมาศ ผู้อำนวยการวังไกลกังวล โดยประเด็นความร่วมมือมุ่งเน้นไปที่การผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันทางโครงการฯ ยังใช้แรงงานคนในการเตรียมวัตถุดิบซึ่งส่งผลให้วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี รวมไปถึงการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ หมี่กรอบฟักข้าว น้ำสมุนไพร ข้าวเกรียบฟักทอง เป็นต้น

ปภาภรณ์/ข่าว
20/10/60gal uBSsg6nyO9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yXYEeUiIMU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ulH4bAMq3U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hVipJ2OEbL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hqNJKJPKcw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t3skV5ZtHR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wi8OKoV8XJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tZzPTIfs83 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BnHOgXbKZZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี