สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ สถาบันเทคโนโลยี 2 กลุ่ม 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี