สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดฟังการบรรยายงานวิจัยเชิงคุณภาพ หัวข้อ Entrepreneurs for Innovation โดย ผศ. ดร.โศรดา กนกพานนท์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม Technological Readiness Level, Business Model for Innovation Products, Marketing Channels Model และ Idea Pitching for T-Shaped Students เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R8iXrRDscd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pUsI2eXE9L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bDJjLJstWL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AA1S6EWmKu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yBDRz4IcwV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4npHeYMWbj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A66jyF0lAV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mJmoCs3zON สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RBdkjgzgUJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1hsoG5RJEF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uPSSHVCFvc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี