สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้นอกสถานศึกษา ศิลปะเชิงช่างกองราชพิธี ฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนรู้นอกสถานศึกษา ศิลปะเชิงช่างกองราชพิธี ฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมโดย ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ กองพระราชพิธี ฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะ สำนักพระราชวัง ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2-3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายอนันต์ ศรีระอุดม เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 4 เป็นวิทยากรในรายวิชาดนตรีไทยในพิธีการ รหัสวิชา (21003-9001) หัวข้อ "ดนตรีในราชสำนัก" ได้รับความรู้ด้าน (เครื่องสูง) เครื่องดนตรีสำหรับประโคม ศิลปะประยุกต์ งานประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรมและเป็นประสบการณ์อันเป็นประโยชน์มาก โดยสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ดังนี้
– ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทย (หมู่พระมหาปราสาท และพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
– (เครื่องสูง) เครื่องดนตรีสำหรับประโคม ได้แก่ ปี่ชวา ปี่ไฉน กลองชนะ กลองมโหระทึก เปิง แตรฝรั่ง (แตรวิลันดา) แตรงอน สังข์
– เครื่องขับกล่อมพระบรรทม (บัณเฑาะว์)
– กระบวนเรือราชพิธี (การเห่เรือ)
– พระราชพิธีพระบรมศพ (พระบรมโกศ พระเมรุมาศ พระราชยาน)
– เครื่องแต่งกายในกระบวนราชพิธีต่าง ๆ

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี