สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คำสั่ง ที่ 033/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาตรี