สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย “การสร้างฆ้องหล่อ” ณ บุญเรือนดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวสวรรยา ทับแสง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 6 คน ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2 – 3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย “การสร้างฆ้องหล่อ” ณ บุญเรือนดนตรีไทย จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ บุญขันธ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฆ้องหล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี