สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565

ระดับปริญญาตรี