สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษกฎกระทรวงที่ออกใหม่ 5 ฉบับ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายในหัวข้อ กฎกระทรวงที่ออกใหม่ 5 ฉบับ : นัยยะต่อการดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 604 และทางระบบออนไลน์ ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1.มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4.กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วัน (วันที่ 27 กันยายน 2565)จากวันที่ประกาศในราขกิจจานุเบกษา (ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2565) กฎกระทรวงฯ มีรายละเอียดทั้ง 5 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 1.มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับให้การจัดตั้งและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เช่น ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างแต่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และยังมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เดิมใน 4 เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ยกเลิกเกณฑ์กลางระยะเวลาเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การสะสมหน่วยกิต ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ในการเรียนรู้มาสะสมในคลังหน่วยกิตเพื่อขอรับคุณวุฒิหรือปริญญาได้ โดยไม่จำกัดเรื่องอายุ คุณวุฒิของผู้เรียน และระยะเวลาในการเรียน ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบของหลักสูตรและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี