สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษกฎกระทรวงที่ออกใหม่ 5 ฉบับ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายในหัวข้อ กฎกระทรวงที่ออกใหม่ 5 ฉบับ : นัยยะต่อการดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 604 และทางระบบออนไลน์ ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1.มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4.กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วัน (วันที่ 27 กันยายน 2565)จากวันที่ประกาศในราขกิจจานุเบกษา (ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2565) กฎกระทรวงฯ มีรายละเอียดทั้ง 5 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 1.มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับให้การจัดตั้งและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เช่น ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างแต่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และยังมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เดิมใน 4 เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ยกเลิกเกณฑ์กลางระยะเวลาเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การสะสมหน่วยกิต ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ในการเรียนรู้มาสะสมในคลังหน่วยกิตเพื่อขอรับคุณวุฒิหรือปริญญาได้ โดยไม่จำกัดเรื่องอายุ คุณวุฒิของผู้เรียน และระยะเวลาในการเรียน ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบของหลักสูตรและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี