สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือเบทาโกร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงนามความร่วมมือเบทาโกร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคุณถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์การทำงานและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการร่วมมือครอบคลุมในด้านการรับนักเรียน นักศึกษาของเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Project Based Internship) โครงการสหกิจศึกษา โครงการทวิภาคี และโครงการอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะผ่านประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน และการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง และรวมถึงการรับนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsUtN5kXC11EqA-svMn7tW4B_PHpdh89pKyTKk6O0aBYZA?e=yBH6GG

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี