loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การเกษตรกรยุคใหม่ “นวัตกรรมหุ่นยนต์และกระบอกฉีดพ่น”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่ “นวัตกรรมหุ่นยนต์และกระบอกฉีดพ่น” ควบคุมและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีอีกหนึ่งต้นแบบการพัฒนาด้านเกษตรกรรม จากคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาระความรู้ด้านนวัตกรรมยังมีอีกเพียบ สามารถอ่านออนไลน์ได้แล้วได้ที่ https://www.cdti.ac.th/emagazine/mag6502/

#CDTI #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #CDTImagazine #คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี