สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริายก ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี