สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี

www.cdti.ac สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี  ได้รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี