สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สร้างแรงบันดาลใจ คิดให้ไกล ไปให้ถึง : นักเรียน และนักศึกษา CDTI

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ SET THE GAME ACHIEVE THE GOALS “สร้างแรงบันดาลใจ คิดให้ไกล ไปให้ถึง” พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้กับนักเรียน ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 3 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชั้นปีที่ 1 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดโดยฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คุณณัฐจิดาภา โพธิ์ทอง Head of People (Q-CHANG) โดยฝากแนวคิดสำคัญไว้นำให้ปรับใช้ ได้แก่

( SMART GOALS )
: เป้าหมายที่ดีต้องมีหน้าตาอย่างไร ?…

S : Specific ชัดเจนเฉพาะเจาะจง

M : Measure วัดผลเป็นตัวเลข

A : Achieved สำเร็จตามเป้าหมายได้

R : Reasonable มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผล

T : Time มีกรอบเวลาที่แน่ชัด

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเรียน และมีเป้าหมายในอนาคตได้เป็นอย่างดี จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี